Goede Week met Giotto en Gezelle – Stille Zaterdag

Perelmoeder,
neêrgeronnen
van den kruise, in
uwen schoot
ligt de Peerle, en
schijnt verwonnen,
ach, zoo deerlijk,
deur de dood!

Neen, verwinnaar
en verrezen,
droogt uw’ tranen,
uit het graf,
na drie dagen,
zal Hij wezen:
legt uw’ weemoeds-
kleederen af!

Guido Gezelle, Tijdkrans. [Perelmoeder] vv. 1-16 (16.3.1890) – Giotto, Lamentatie, 1303-1305 (Capella dei Scrovegni, Padua)