Μόρια of Μωρία?

Alkaios tot Sapfo: Ik wil iets zeggen maar ik ben ervoor beschaamd… θέλω τι εἰπῆν, ἀλλά με κωλύει/αἰδώς… (vert. Paul Claes).
Deze flits uit een gesprek tussen de twee dichters van Lesbos rond 600 v.C. lees ik vanmorgen anders. Wegens de tragedie van Moria. En ik retoucheer de naam van het eiland. Μωρία betekent dwaasheid. De dwaasheid van Europa. Foto: © ap en DS (detail).